V okviru operacije “Razvoj platforme za zagotavljanje hitre komunikacije v sistemih za zdravljenje raka s protonsko terapijo”, v nadaljevanju “Cosy-FCCP”, bomo razvili nov produkt, ki se imenuje “platforma za hitro komunikacijo”. Namenjena je predvsem aplikacijam v medicinskih sinhrotronih. Integracija naprav, ki zahtevajo hitro – cikel do cikla – rekonfiguracijo, v centralni kontrolni sistem je eden izmed največjih arhitekturnih izzivov pri načrtovanju kontrolnega sistema za pospeševalnik. Z razvojem Cosy_FCCP v podjetju Cosylab na trgu uveljavljamo nov standard, ki bo dolgoročno spodbujal vse proizvajalce strojne opreme k uporabi standardnega komunikacijskega standarda. V primeru, da se bodo lastniki infrastruktur oziroma investitorji odločili za uporabo našega komunikacijskega standarda v vseh komponentah, bo namreč komunikacija in usklajenost delovanja sistema še kakovostnejša.

Namen in cilj operacije Cosy_FCCP je razvoj novega proizvoda in povezane storitve z visoko inovativnostjo in z izjemnim tržnim potencialom, kar bo posledično vplivalo na dodatno povečanje konkurenčnosti podjetja Cosylab na trgu protonske terapije za zdravljenje raka in širše. Od operacije si obetamo dvig izobrazbene strukture podjetja in njegovo organsko rast v novi horizontalni smeri strategije podjetja.

Namen operacije Cosy_FCCP je razvoj RR skupine in z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov zagotoviti:

 • pospeševanje razvoja inovacij v podjetju Cosylab,
 • povečanje števila produktov podjetja Cosylab na trgu protonske terapije,
 • skrajšanje časa od ideje do trga za nove produkte in storitve podjetja,
 • krepitve kompetenc podjetja z interdisciplinarnimi znanji in hkrati krepitev kompetenc ekspertov zaposlenih v podjetju,
 • vzpostavitev učinkovite inovacijske infrastrukture za razvoj ter krepitev raziskovalno razvojnega oddelka za razvoj komponent za protonsko terapijo za zdravljenje raka v podjetju Cosylab,
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije,
 • hkrati pa je projekt skladen s strategijo spodbujanja raziskovalno – razvojnih in inovacijskih projektov podjetij za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4). Projekt Cosy_FCCP bo s svojimi rezultati pozitivno in pomembno prispeval k doseganju ciljev, določenih v S4 na področju »6. Zdravje in medicina« do leta 2023.

Glavni cilji operacije so:

 • Nove zaposlitve
 • Izvedba inovativnega RR projekta (cilj projekta Cosy_FCCP je realizacija inovativnega RRI projekta, katerega cilj je razvoj novega proizvoda z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar bo posledično vplivalo na povečanje konkurenčnost podjetja Cosylab)
 • Razvoj novega produkta za hitro komunikacijo – Cosy_FCCP (cilj projekta je razvoj novega produkta, ki bo konkurenčen na trgu in hkrati predstavlja inovacijo na slovenskem in tujem trgu.)
 • Registracija dodatne RR skupine v SICRIS bazo (cilj projekta je vzpostavitev nove raziskovalno-razvojne RR skupine “Oddelek za razvoj protonske terapije” in s tem krepitev obstoječih RR oddelkov z novo RR skupino, fokusirano na novo razvojno raziskovalno področje krmiljenja kritičnih medicinskih naprav.)

Operacija »Razvoj platforme za zagotavljanje hitre komunikacije v sistemih za zdravljenje raka s protonsko terapijo«, akronim operacije: »Cosy_FCCP«, se izvaja v okviru javnega razpisa »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«, ki ga je objavil SPIRIT Slovenija, javna agencija. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si. Višina sofinanciranja operacije znaša 199.916,35 EUR.