V podjetju Cosylab se zaradi hitre rasti in uspešnosti na trgu srečujemo s potrebami po izboljšavi procesov, natančneje nadgradnji interne analitike in poročanja, saj bomo le na ta način lahko zagotovili uspešnost podjetja v prihodnje. V okviru projekta »Nadgradnja interne analitike in poročanja v podjetju Cosylab« bomo realizirali analizo trenutnega stanja in identificirali potrebe za zagotavljanje pregleda delovanja podjetja tako na mikro, kot na makro nivoju. Rezultati projekta bodo imeli direkten vpliv na hitro rast podjetja, povečanje dodane vrednosti podjetja in dodane vrednosti na zaposlenega, ki sta že trenutno nadpovprečno visoki, povečevanje štedila zaposlenih, nova delovna mesta, konkurenčnosti podjetja, poslovanja na trgih (predvsem tujih), izvoza visokotehnoloških rešitev, prodaje ter številne druge kazalnike uspešnosti.

Namen projekta je zagotavljanje kakovostnega poslovanja podjetja z načrtovanjem in neprestanim spremljanjem izvajanja poslovanja in z njimi povezanih aktivnosti ter generiranje kompleksnih analiz, poročil na klik ter povezovanju vseh potrebnih informacij/baz v eno konsolidirano bazo, kar uporabnikom omogoča dostop do pomembnih informacij. Pravilna zastavitev procesov in njihovega spremljanja bo omogočalo tudi preprečevanje podvajanja in predhodno zaznavanje težav ter tveganj, ki bi lahko imela negativne posledice.

Glavni cilj nadgradnje oziroma prenove procesov je preprečevanje podvajanja podatkov po posameznih oddelkih in uporaba centralizirano urejenih podatkov, kar omogoča med-oddelčno primerjavo podatkov in generiranje oziroma povezovanje le-teh v »pametna« poročila. S širjenjem poslovne dejavnosti in povečevanjem obsega poslovanja postaja v podjetju ažuren in transparenten pregled vse pomembnejši; tako na nivoju celotne družbe kot tudi po pod-področjih ter oddelkih. Ažurni in primerljivi podatki so osnova, da lahko nudimo korektno akcijo in omogočajo, da lahko dobro pretehtamo poslovne odločitve in se odločimo najboljše v določeni situaciji. Izboljšave na področju interne analitike bodo omogočale konsolidiran zajem podatkov, izboljšanje kakovosti podatkov, identificiranje ključne metrike za posamezna področja in nenazadnje uporabnikom po posameznih področjih omogočale enostaven in razumljiv dostop do ažurnih podatkov celotnega podjetja. Izvedba operacije bo vplivala na vse oddelke v podjetju, na poslovanje podjetja kot celote ter na  posameznika.

Aktivnosti v projektu bodo:

  • Analiza trenutnih sistemov podjetja;
  • Analiza podatkovnega skladišča podjetja;
  • Identifikacija nadgradenj podatkovnega skladišča podjetja;
  • Organizacijska struktura podjetja;
  • Replikacija in transformacija podatkov podjetja;
  • Izgradnja podatkovnega skladišča za podjetje;
  • Plan uvedbe novih procesov v poslovaje podjetja.

Operacija »Nadgradnja interne analitike in poročanja v podjetju Cosylab«, akronim operacije: »Cosy_A&R«, se izvaja v okviru javnega razpisa »Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«, ki ga je objavil SPIRIT Slovenija, javna agencija. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si. Višina sofinanciranja operacije znaša 20.000,00 EUR.