Cosylab je mednarodno, rastoče podjetje, katerega dejavnost je že sama po sebi družbeno odgovorna, saj naše rešitve organizacijam omogočajo, da pridejo do znanstvenih odkritij, ponudijo najsodobnejše načine zdravljenja raka, prihodnjim generacijam pa omogočijo oskrbo s čisto fuzijsko energijo; s tem pomagamo reševati resnične družbene probleme po vsem svetu. V Sloveniji je Cosylab eden od pobudnikov za izgradnjo centra za zdravljenje raka s protonsko terapijo.

Odgovorni smo tudi do vseh zaposlenih, ki jih obravnavamo kot svoje največje premoženje, pri čemer cenimo raznolikost v vseh pogledih ter vlagamo v posameznike in ekipe. Cosylab kot odgovoren zaposlovalec spodbuja ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, izvaja številne programe za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih, nagrajuje izjemne uspehe ter omogoča mentorstvo mladim sodelavcem in dodatno izobraževanje perspektivnih kadrov.

V Cosylabu se zavedamo tudi odgovornosti do okolja, iz katerega izhajamo. Kot podjetje želimo delovati trajnostno: podpiramo ekološko ozaveščenost sodelavcev, skrbno ravnamo z odpadno elektroniko, ločujemo pisarniške odpadke, varčujemo s papirjem, vodo, energijo za razsvetljavo in druge namene ter si obenem prizadevamo za zmanjšanje rabe plastike.

Izvajamo tudi vrsto družbeno odgovornih dejavnosti: podpiramo institucije, ki si prizadevajo za spodbujanje mladih k inovativnosti in izboru znanstvenih, tehnoloških in inženirskih poklicev, poleg tega pa tako podjetje kot tudi zaposleni sodelujemo pri dobrodelnih projektih in prispevamo znatna sredstva za pomoč človekoljubnim organizacijam.

Podjetje je v preteklem poslovnem letu pristopilo tudi k pridobivanju certifikata Družbeno odgovorni delodajalec.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

__________________________________________________________________

Cosylab is a growing international company developing and implementing engineering solutions for Big Physics facilities, Fusion powerplants, Industrial accelerators, Space and Astronomy research and Radiation Therapy.

Our business is socially responsible in itself, as our solutions enable scientific breakthroughs, state-of-the-art cancer treatments, and clean fusion energy for tomorrow’s generations; in doing so, we help solve real social problems worldwide. In Slovenia, for example, Cosylab is one of the initiators of the idea of constructing a regional cancer-treatment centre with proton therapy.

We are also accountable to all employees, whom we consider our greatest asset, appreciating diversity in all respects and investing in individuals and teams. As a responsible employer, Cosylab promotes work-life balance, implements programs to maintain and enhance employee health, rewards outstanding achievements, and provides mentoring to young employees and additional promising staff.

We are also aware of our responsibility to the environment from which we stem. As a company, we want to operate sustainably: we support the environmental awareness of employees, carefully handle waste electronics, separate office waste, save paper, water, and energy for lighting and other purposes, and at the same time strive to reduce the use of plastic.

We also carry out several socially responsible activities: we support institutions that strive to encourage young people and innovation in the scientific, technological, and engineering professions.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund