Operation Name: “E-poslovanje podjetja Cosylab d.d.” (E-Operations in Cosylab d.d.)

Cosylab d.d. wants to upgrade its operations using the latest information and communication technologies with the help of the “E-poslovanje podjetja Cosylab d.d.” operation (hereafter: Cosy_E-poslovanje), which is co-financed through the public tender “E-POSLOVANJE 2019-2022”. The objective of the invitation to tender from the perspective of the Operational Program for the Implementation of the European Cohesion Policy is to improve the outlook of SMEs to enter or expand their business in foreign markets by establishing or upgrading company e-operations, thus increasing their international competitiveness. The purpose of the operation is to support the entry into global value chains and new markets and increase international competitiveness through co-financing the eligible costs of setting up or upgrading e-operations.

With the operation “Cosy_E-poslovanje” we will improve our footing in foreign markets and increase the competitiveness, reach and visibility of our services and business products. To accomplish the latter, we will carry out the following measures and activities within the operation:

 • Electronic exchange between partners;
 • Digitization of appearances at trade-shows;
 • Creation of websites for foreign markets;
 • Production of a product sales video;
 • Building of competencies – training;

To achieve excellent and successful implementation of the mentioned operational measures, we will work with two external contractors: Optiweb, spletne rešitve, d.o.o. and Rubicon GRAL, Marketing Management d.o.o.

With its renewed online presence, operation Cosy_E-poslovanje will improve the positioning of Cosylab’s brand and products (services) in foreign markets, increase the reach of identified audiences and enhance the Company’s competitiveness.

The operation will thus enable the company to increase its reach in the foreign market, increase its ability to target the key groups and customer segments, while optimizing marketing and other operating costs associated with appearing in foreign markets.

With the tools for measuring analytical data, the company will also gain a useful data source that will facilitate the strategic decisions of the company in terms of sales, marketing and also production orientations.

The main objectives of the “Cosy_E-poslovanje” operation are: establishing and upgrading e-commerce, expanding the company’s business in foreign markets and increasing Cosylab’s international recognition and competitiveness.

In addition to these objectives, the operation will also fulfil the following purposes:

 • Secure electronic exchange between partners;
 • Preparation of contents for participation in digital fairs and participation in a reference fair;
 • Completed study of the digital appearance of the company;
 • Responsive website design;
 • Analysis/monitoring web traffic;
 • Website in two foreign languages;
 • Research performed for the target market in terms of logistics, legal framework;
 • Production of a product-sales video in a foreign language with a length of at least 2 minutes;
 • Completed training in enhancing competencies.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund. You can read more about it on www.eu-skladi.si. The amount of co-financing is EUR 30.000,00.

Naziv operacije: E-poslovanje podjetja Cosylab d.d.

Podjetje Cosylab d.d. želi z operacijo E-poslovanje podjetja Cosylab d.d. (krajše: Cosy_E-poslovanje), ki je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022«, nadgraditi svoje poslovanje z uporabo najnovejših informacijsko komunikacijskih tehnologij. Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Z operacijo »Cosy_E-poslovanje« bomo izboljšali položaj na tujih trgih ter na njih povečali konkurenčnost, doseg in prepoznavnost naših storitev in poslovnih produktov. Za realizacijo slednjega bomo v okviru operacije izvedli naslednje ukrepe oziroma aktivnosti:

 • Elektronska izmenjava med partnerji;
 • Digitalizacija nastopov na sejmih;
 • Spletne strani za tuje trge;
 • Produktno-prodajni video;
 • Krepitev kompetenc – usposabljanja.

Za kakovostno in uspešno izvedbo zapisanih ukrepov bomo sodelovali z dvema zunanjima izvajalcema: Optiweb, spletne rešitve, d.o.o. in Rubikon GRAL, marketing management d.o.o.

Operacija »Cosy_E-poslovanje« bo s prenovljeno spletno pojavnostjo izboljšala pozicioniranje blagovne znamke in produktov (storitev) podjetja Cosylab na tujih trgih, povečala doseg do identificiranih ciljnih skupin in konkurenčnost podjetja.

Operacija bo podjetju tako omogočila povečanje dosega na tujem trgu, povečano sposobnost ciljnega targetiranja ključnih skupin in segmentov kupcev, hkrati pa optimizacijo marketinških in drugih operativnih stroškov povezanih z nastopanjem na tujih trgih. Z orodji za merjenje analitičnih podatkov bo podjetje pridobilo tudi koristen vir podatkov, ki bodo olajšali strateške odločitve podjetja z vidika trženjskih, marketinških in tudi proizvodnih usmeritev.

Glavni cilji operacije »Cosy_E-poslovanje« so: vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja, širitev poslovanja podjetja na tujih trgih in povečanje mednarodne prepoznavnosti ter konkurenčnosti podjetja Cosylab.

Dodatno k omenjenim ciljem, bo operacija omogočila tudi realizacijo naslednjih ciljev:

 • zaščitena elektronska izmenjava med partnerji;
 • priprava vsebin za nastop na digitalnih sejmih in udeležba na referenčnem sejmu;
 • izdelana celostna študija digitalnega nastopa podjetja;
 • odzivni design spletne strani;
 • izdelana analitika/spremljanje obiskanosti spletne strani;
 • izdelana spletna stran v dveh tujih jezikih;
 • izdelana študija nastopa na ciljnem trgu z vidika logistike, pravnega okvirja;
 • izdelava produktno-prodajnega videa v tujem jeziku v dolžini vsaj 2 minut;
 • izvedba usposabljanja – krepitev kompetenc.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si. Višina sofinanciranja operacije znaša 30.000,00 EUR.