Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti

Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KoC-PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018, ki ga je objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije  in se izvaja skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi  www.eu-skladi.si. Višina sofinanciranja operacije znaša  388.689,00 EUR.

Razvoj in uporaba zahtevne infrastrukture ter storitev kot jo predstavlja skupno področje Pametno mesto in skupnosti in predvsem sodobni razvojni trendi, ki vrsto industrij postavljajo pred izziv digitalne transformacije  – prehod v Industrijo 4.0, zahtevajo ustrezno znanje in torej usposobljene kadre na več nivojih. Za zagotavljanje rešitev za ta trg partnerska podjetja v KoC PMiS zaznavajo potrebo po dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih obstoječega kadra, ter po sodelovanju s slovenskimi podjetji tudi z namenom prenosa/izmenjave znanj in dobrih praks na področju usposabljanja kadra oziroma zagotavljanja čim večjih skupnih sinergičnih učinkov.

Za konzorcij v KoC PMiS je ključna značilnost sestava partnerstva, ki odraža strateško pomemben odziv na spreminjajoče se razmere na globalnih trgih pametnih mest in skupnosti. Prilagajanje naših obstoječih proizvodov in rešitev ter razvoj novih, narekuje pridobitev novih relevantnih kompetenc v obliki znanj in veščin, saj lahko le s kompetentnim kadrom zagotavljamo konkurenčne in prodajno uspešne rešitve. V konzorcij smo povezali mikro, mala in srednje velika podjetja z velikimi podjetji, kar bo dodatno vplivalo na rast manjših podjetij. V okviru projekta smo združeni partnerji iz obeh kohezijskih regij, KRVS in KRZS. Na ta način bomo dobre prakse in znanje prenašali tudi med partnerji iz različnih regij. Vsa partnerska podjetja svojo dejavnost usmerjajo v izbrano panogo – Tehnologije za pametna mesta in skupnosti, zaradi česar ta konzorcij dosega veliko koherenco partnerjev znotraj izbrane panoge.

V okviru aktivnosti na projektu bomo partnerji pokrivali vsebine, na katerih se kot izziv kažejo potrebe po kadrih za:

  1. Načrtovanje/razvoj rešitev, produktov in storitev za digitalno transformacijo, ki so ključni tako za razvoj infrastrukture kot za iniciacijo inovativnih storitev;
  2. Načrtovanje in vodenje kompleksnih in inovativnih projektov z namenom krepitve kompetenc za prepoznavanje novih poslovnih priložnosti na trgu naprednih rešitev.
  3. Razvoj poslovnih priložnosti z domenskim in tehnološkim znanjem, kjer je načrtovano, da skozi proces razvojnega mišljenja (angl. design-thinking) razvijamo pametne storitve do stopnje prototipne rešitve;
  4. Priprava in analitika podatkov, procesov in problemskih področij PMiS in drugih področij, ki so ključna za razvoj naprednih produktov in storitev za precizno in pametno zdravstvo.

Glavni namen projekta je vzpostaviti dolgoročno vzdržen kompetenčni model in izvajati usposabljanja, ki ponudnikom rešitev na področju pametnih mest in skupnosti zagotavljajo uspešnost v domeni. Osredotočamo se na celotno kadrovsko vertikalo, znotraj katere želimo izbrane obstoječe kadrovske profile usposobiti in spodbujati za inovativno in podjetniško razmišljanje, da bodo v vsakdanjem življenju prepoznavali priložnosti, jih okvirno ovrednotili in najbolj zanimive med njimi popisali ter umestili v razviti proces preverjanja in podjetniškega izkoriščanja.

Glavni cilji operacije so:

a)    definicija strokovnih znanj, spretnosti in veščin za izvajanje ključnih poslovnih in razvojnih procesov v PMiS in v sami panogi s poudarkom na razvoju posla,

b)    vpeljava sodobnih principov designerskega razmišljanja na področju pametnih storitev v načrtno vodene inovacijske procese podjetij v partnerstvu,

c)    identifikacija in definicija kadrovskih profilov, potrebnih za delovanje inovacijskega procesa,

d)    priprava kompetenčnega modela za navedene kadrovske profile,

e)    izmenjati izkušnje vodenja inovacijskih procesov ter med partnerji ustvariti odprt inovacijski ekosistem na področju pametnih tehnologij in

f)     izobraziti čim več zaposlenih v vseh partnerskih podjetjih za delovanje v okviru inovacijskega procesa

g)    skrajšati čas od identificirane ideje ali problema do implementacije v ciljnem okolju ali na trgu.

Sestava konzorcija:                                 

  • Projektna pisarna: Cosylab d.d. (prijavitelj), Teranep d.o.o., Planinca d.o.o.
  • Partnerji: Cosylab d.d., Iskratel d.o.o., Geodetski zavod Celje d.o.o., Inkolteh d.o.o., Netica d.o.o., Nova vizija d.d., Igea d.o.o.,Resevo d.o.o., 3dmed d.o.o., Margento R&D d.o.o., Inova it d.o.o., Msg life odateam d.o.o., Comtron napredna računalniška tehnologija d.o.o., RC IRC Celje d.o.o., Loop d.o.o., Lancom d.o.o., Intera d.o.o., SRC d.o.o., CRMT d.o.o., FMC sistemski integrator d.o.o., Viris d.o.o., Sunesis d.o.o., Result d.o.o., Kivi Com d.o.o., Semantika d.o.o., F.A. MAIK d.o.o.