Projekt OncologyOne – Napreden sistem za upravljanje onkologije (O1) se izvaja v okviru Javnega razpisa »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«, ki ga je objavila Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, in se izvaja skladno s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014¬–2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si. Višina sofinanciranja operacije znaša 199.974,91 EUR.

V obdobju pandemije COVID-19 se je na področju onkologije pojavila dodatna potreba po digitalizaciji procesa izvajanja terapije in celotnega upravljanja onkologije na daljavo. V okviru projekta OncologyOne – Napreden sistem za upravljanje onkologije bomo razvili nov produkt, ki bo digitaliziral proces zdravljenja onkoloških bolnikov in omogočal diagnostiko ter upravljanje terapije na daljavo. Nudil bo izvajanje terapije v popolnoma elektronski obliki in tako omogočal delo na daljavo (tudi v času epidemije), obenem pa bo sistem izvajanja terapije tudi pohitril ter omogočil terapijo večjemu številu onkoloških bolnikov. Produkt bo tako omogočil zdravljenje raka ne glede na epidemiološko situacijo, kar bo imelo pozitiven vpliv tako na zmanjšanje umrljivosti zaradi rakavih obolenj kot na obvladovanje in odpravljanje posledic COVID-19. V okviru projekta bomo nov produkt razvili do stopnje TRL 9, kar pomeni, da bo produkt potrjen v končni obliki in primeren za uporabo v realnem, kliničnem okolju ter hkrati primeren za prodajo. V okviru projekta bomo pričeli z izvajanjem procesa medicinskega certificiranja produkta skladno z medicinskimi standardi, ki ga bomo zaključili po zaključku sofinanciranega projekta.

Glavna namena projekta sta:

  • realizacija projekta, ki bo vplivala na odpravljanje posledic COVID-19 in
  • omogočanje podjetju Cosylab, da kriznim razmeram navkljub ohrani razvojno naravnanost in uspešno zaključi že začeti RRI projekt – OncologyOne.

Ključna cilja projekta sta izvedba RRI projekta, s čimer se bo ohranila razvojna naravnanost podjetja v času kriznih razmer, in razvoj novega produkta – Naprednega sistema za upravljanje onkologije, tj. naprednega, generičnega, celostnega sistema za upravljanje onkološkega zdravljenja, ki bo omogočil hitrejše in bolj pregledno izvajanje radioterapije, kar bo neposredno vplivalo na obvladovanje in odpravljanje posledic COVID-19.

Cilji projekta so tudi ohranjanje oziroma dvig dodane vrednosti na zaposlenega, povečanje deleža visokotehnoloških proizvodov v izvozu in/ali povečan delež izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu, povečanje izvoza na medicinskem trgu, razvoj trajnostnega produkta za zdravo življenje, razvoj novega produkta za medicinski trg in zagotavljanje dodatne terapije za paciente z rakavimi obolenji. Cilji projekta so skladni s ključnimi cilji slovenske strategije pametne specializacije (S4) in njenega področja »Zdravje – medicina«.

Projekt bo vplival na odpravljanje posledic:

  • zmanjšanja izvajanja terapij zaradi omejitev, povezanih s COVID-19, saj bomo z novim produktom omogočili izvajanje terapije tudi med epidemijo in v drugih izrednih razmerah;
  • povečanja izpostavljenosti bolnikov z rakavimi obolenji virusnemu obolenju COVID-19 med izvajanjem terapije, saj bodo pacienti med samim izvajanjem terapije v kontaktu z manjšim številom zdravstvenih delavcev;
  • povečanja izpostavljenosti zdravstvenega osebja virusnemu obolenju COVID-19, ki je posledica osebnih stikov v času načrtovanja in izvajanja terapije, saj bomo z omogočanjem digitalnega izvajanja terapije zmanjšali stike znotraj medicinskega osebja in s pacientom;
  • zmanjšanja števila diagnosticiranih rakavih obolenj v začetni fazi v času COVID-19, saj bomo z digitalno rešitvijo in novim načinom diagnostike in izvajanja terapije omogočili učinkovito in hitrejšo diagnostiko in izvajanje terapije;
  • rasti števila rakavih obolenj kot posledice predhodnih okužb s COVID-19 (določene študije predvidevajo povečanje števila rakavih obolenj in zahtevnosti samih obolenj, kot posledica okužb s COVID-19), saj bo pohitritev izvajanja zdravljenja omogočila učinkovitejše zdravljenje in tako omogočanje zdravljenja za večje število pacientov ob enaki infrastrukturi;
  • rasti števila rakavih obolenj in izpada terapij, saj bo pohitritev izvajanja zdravljenja omogočila učinkovitejše zdravljenje rakavih obolenj in posledično omogočanje zdravljenja za večje število pacientov ob enaki infrastrukturi.